Zaterdag 29 en zondag 30 juni 2024
Header

AVG

Stichting Zeepkistenrace Elshout Stichting Zeepkistenrace Elshout, gevestigd aan Schanswijk 36, 5154 EB te Elshout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.zeepkistenrace-elshout.nl

zkrelshout@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zeepkistenrace Elshout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij jongeren onder 18 jaar vragen wij om de contactgegevens van de ouder(s)/voogd

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zkrelshout@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Zeepkistenrace Elshout verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Aanmeldgegevens deelnemers aan de Zeepkistenrace
– Het op de juiste manier voeren van een administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zeepkistenrace Elshout bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens met een bewaartermijn van 2 jaar met de reden voor aanschrijven deelnemers

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zeepkistenrace Elshout deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Zeepkistenrace Elshout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Zeepkistenrace Elshout jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Deelnemerslijst wordt verspreid onder de vrijwilligers om de deelnemers op de juiste wijze te kunnen informeren over de zeepkistenrace.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zeepkistenrace Elshout gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
De bezoekers kunnen op de website alleen terecht voor informatie over het evenement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zeepkistenrace Elshout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zkrelshout@gmail.com. Stichting Zeepkistenrace Elshout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zeepkistenrace Elshout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zkrelshout@gmail.com

Dit is vastgelegd op de vergadering van Stichting Zeepkistenrace welke is gehouden op maandag 7 mei 2018 in ‘t Rad te Elshout